8. september 2023|In Miljø

RGS NORDIC – MENS VI VENTER PÅ FULDT STOP

Der udledes stadig spildevand ud i Agersø Sund fra RGS-Nordic i Slagelse. Men hvis loven følges, så burde et fuldt stop være på vej. Faktisk vil det være muligt for Miljøstyrelsen at udstede et påbud til virksomheden om at stoppe udledningerne med det samme. Simpelthen fordi udledningerne udgør en væsentlig forurening, der er i strid med de gældende miljøkvalitetskrav.

Billede afRGS redigeret PRfoto

Den 15. september overgår ansvaret for RGS Nordic fra Slagelse Kommune til Miljøstyrelsen. Og dermed overtager Miljøstyrelsen ansvaret for RGSs udledningstilladelse. Og det bliver stort set umuligt for Miljøstyrelsen at give RGS en ny tilladelse. I hvert fald hvis de skal overholde reglerne og hensynet til vores vandmiljø.

Faktisk vil det være muligt for Miljøstyrelsen at udstede et påbud til virksomheden om at stoppe udledningerne med det samme. Simpelthen fordi udledningerne udgør en væsentlig forurening, der er i strid med de gældende miljøkvalitetskrav.

RGS ville fortynde sig ud af høje koncentrationer af miljøfremmede stoffer

RGSs udledningstilladelse skulle have været fornyet i 2018. Det blev den ikke. Og siden er der kommer skærpede miljøkrav til en lang række stoffer, som altså ikke er blevet implementeret for RGSs udledninger til Agersø Sund. Det gælder f.eks. for stoffer som arsen, barium, bly, cadmium, krom, kviksølv mfl. Mindst 17 ud af 24 stoffer i RGS Nordics spildevand overskrider gældende miljøkrav. I den miljøgodkendelse Slagelse Kommune sendte i høring sidste år, ønskede RGS derfor at oprette en såkaldt blandingszone, der er en zone, hvor miljøkravene kan overskrides.

Man kan ikke fortynde sig ud af problemerne i havet

Men ifølge loven kan blandingszoner ikke etableres i en situation, hvor der allerede er for høje koncentrationer af de miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Og RGS udleder stoffer til Agersø Sund, hvor der i forvejen er for høje koncentrationer af de pågældende stoffer.
Det har ellers tidligere været Miljøstyrelsens praksis, at det kunne man godt. Men den fortolkning af loven er siden blevet udfordret af både Sirius Advokater og Professor emerita Ellen Margrethe Basse (dr. jur).

Den 15. september 2023 står vi altså i den situation, at Miljøstyrelsen med miljøbeskyttelsesloven i hånden kan udstede et påbud til RGS Nordic om at stoppe forureningen af Agersø Sund. Men vi står også med en Miljøstyrelse, der skal behandle en udledningstilladelse, der er bygget på forældede miljøkrav siden 2017. Og en virksomhed, der får rigtig svært ved at få en udledningstilladelse med de nuværende koncentrationer af miljøfremmede stoffer i deres spildevand.

Læs mere her:

Miljøstyrelsen overtager myndighedskompetencen for industrirenseanlægget RGS Nordic – Miljøstyrelsen (mst.dk)

Et notat om de retlige rammer for udledning af miljøfarlige stoffer med spildevand af Ellen Margrethe Basse, Professor emerita, dr. jur. & jur. dr. (h.c.), Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Risskov den 5. juni 2023. (Udarbejdet for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg).

“17 ud af 24 stoffer i RGS Nordics spildevand overskrider miljøkrav” link til artikel i CLEANTECHWATCH.

Notat om Slagelse Kommunes Handelsmuligheder for udstedelse af revurdering af RGS Nordic A/S’ miljøgodkendelse for industrispildevand af Sirius-advokater, den 26. januar 2023

Flere oplysninger hos biolog Hanne Winter.

Aktuelle nyheder