17. maj 2023|In Miljø

ER UDLEDNINGERNE FRA RGS90 LOVLIGE?

På et samråd i sidste uge stillede Torsten Gejl fra Alternativet spørgsmålstegn ved, om RGSs udledninger overhovedet er lovlige.

For når Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort at der ikke må udlede stoffer til miljøet, hvor der i forvejen er for mange af dem; hvordan kan RGS så fortsætte? Og har RGS overhovedet været lovlig i de mange år der er udledt spildevand til Agersø Sund?

Miljøminister Magnus Heunicke (S) kunne ikke svare på Torsten Gejls spørgsmål.

Han kunne heller ikke svare på spørgsmålet om der i den nuværende udledningstilladelse til RGS Nordic er en såkaldt blandingszone – altså en zone, hvor udleder godt må overskride grænseværdierne.

Grunden til at miljøministeren ikke kan svare på spørgsmålet om blandingszoner er, at miljøministeriet – og altså ministerens embedsmænd – ifølge Ingeniøren ikke har et nationalt overblik over hvor der er givet tilladelse til blandingszoner.

Svaret på spørgsmålet om blandingszone er i øvrigt nej. I dag har RGS ingen blandingszone.

Sagen om RGS har – desværre – vist, at vores miljømyndigheder ikke har overblik over, hvor og i hvilke mængder der tilføres miljøfremmede stoffer til vores havmiljø, alt imens den ”kemiske tilstand” i stort set alle vores kystområder blinker rødt. Altså er i dårlig kemisk tilstand for en eller flere stoffer.

Miljømyndighederne har også vejledt f.eks. kommuner forkert i forhold til de regler der gælder for udledning af spildevand til vores havmiljø – og trak derfor den 6. marts i år, dele af deres vejledning om dette tilbage.

Ifølge Magnus Heunicke arbejder hans embedsmænd stadig på en ny vejledning, og på hvilke konsekvenser en sådan måtte have. Også for nuværende tilladelser.

Men altså – det ændrer ikke ved, at der stadig fosser spildevand ud i Agersø Sund fra RGS Nordic, blandt andet som følge af deres ”rensning” af spildevand fra den norske olieindustri.

Det er for FSK-PO helt klart at miljøets minister Magnus Heunicke bør handle nu, og:

1. Annullere den nuværende tilladelse som RGS Nordic har til at importere spildevand fra Norge.

2. Sikre at en evt. ny godkendelse af RGS Nordics spildevandsudledning skal være uden blandingszone og lever op til vandrammedirektivets bestemmelser

3. Sikre at alle udledningstilladelser – både nye og allerede eksisterende – bør tilrettes i lyset af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Vi afventer i spænding. Sagen om RGS Nordic kan nemlig vise sig at får enorme positive konsekvenser for vores havmiljø, fordi Danmark nu af denne sag kan blive tvunget til at følge EU lovgivningen.

Flere samråd er på vej om vores havmiljø. Alternativet har barslet flere samråd om RGS Nordic og den 25. maj er der samråd om PFAS.

Foto: Greenpeace

Aktuelle nyheder