Råstofindvinding: En trussel imod fiskeriet

By 1. december 2021Info

Reinhardt Schmidt er kystfisker fra Thyborøn. Da han læste, at man med Havplanen, vil øge råstofindvindingen til havs markant blev han bekymret – både på naturens vegne og på fiskeriets.

“Jeg har fisket i over 40 år. Jeg har oplevet hvordan sandsugerne ødelægger mine fiskepladser, og hvordan fiskene forsvinder når sandsugerne har været forbi. Det er ikke til at forstå, at man vil fortsætte og endda øge ødelæggelsen af havets natur”, siger Reinhardt Schmidt.
Råstofindvinding er – ifølge miljøministeriet – den største årsag til fysisk tab af havbund. Et fysisk tab som man med den danske havplan altså planlægger at øge. Ifølge eksperter vil presset fra råstofindvinding stiger med 20 % over de næste år.
“Alle er enige om at vi skal passe på naturen og det vil vi også gerne være med til. Men det eneste man evner at gøre, for at beskytte naturen, er at begrænse fiskerimuligheder for fiskerne i beskyttede områder. Men hvad nytter det, når man samtidig ødelægger kæmpestore dele af havet – herunder fiskepladser og gydeområder – for at få råstoffer?” siger Reinhardt Schmidt.
Fiskebestandene kan blive påvirket hvis man fjerner mere havbund. For som der står i miljøvurderingen bag Havplanen, så kan det ved en fuld udnyttelse af de områder der er udlagt til råstofindvinding ikke udelukkes, at der kan komme en “væsentlig påvirkning af fiskebestandene”
Og det bekymrer Reinhardt Schmidt.
“Vi kystfiskere fanger fisk ud fra devisen om, at der også skal være fisk til fremtidens kystfiskere. Men hvis naturen ødelægges af råstofindvinding, og fiskene forsvinder, kan vi ikke regne med at havet kan blive ved med at give. Og hvor skal vi så få fisk fra? Fra opdræt? Det er ikke en bæredygtig løsning. Hverken for havet eller for en fremtid hvor der er stadig mere efterspørgsel på klimavenlig og bæredygtig mad”, siger Reinhardt Schmidt.
FSK-PO mener at den planlagte ødelæggelse af vores havnatur er i direkte modstrid med EU havstrategidirektiv, der pålægger medlemsstaterne at beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet. Særligt havbunden.
FSK-PO opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at gentænke Havplanen og dennes rammesatte og systematiskse ødelæggelse af den marine natur.