Husk DU skal have erstatning ved opsætning af vindmøller

By 24. januar 2023Nyheder

Husk du skal have erstatning, hvis din indtjening vil blive berørt af foranstaltninger eller indgreb, som byggeri eller forstyrrelser på havet. Dette gælder selvfølgelig også for opsætning af vindmøller. FSK-PO vil gerne tilbyde fiskerne at være forhandlingspartner i forhold til evt. erstatning. Erstatningen, som FSK-PO forhandler hjem, vil selvfølgelig tilfalde de fiskere, der vil lide et tab.

Loven giver erstatning…
Fiskere er via loven sikret, at spørgsmål om en evt. erstatning skal være afklaret* før der kan gives tilladelse til indgreb**, der har betydning for fiskeriet, som fx vindmøller .. men loven er dog langt fra perfekt. Klagesager kan havne i såkaldte nævn, hvis man først kommer ind sent i processen, eller de bekymringer og argumenter, man har fremlagt, ikke tages i betragtning. Og her fremgår det af loven, at fiskeren selv kan pålægges at afholde sagsomkostningerne. Dette var blandt andet tilfældet i en sag om klapning i Storebælt, hvor fiskeren blev bedt om at stille 130.000 DKK i sikkerhed for evt. sagsomkostninger. Og da det ikke skete, lukkede Miljøstyrelsen sagen.

Det er Fiskeristyrelsens ansvar at høre fiskeriorganisationerne eller fiskere i et område, hvis et indgreb kan have indflydelse på fiskeriet. Desværre har denne proces i mange tilfælde kørt dårligt. Fiskere og FSK-PO er derfor ikke blevet hørt. FSK-PO har derfor løbende været i kontakt med Fiskeristyrelsen for at sikre, at FSK-PO høres i alle sager, der kan påvirke kystfiskernes økonomi. Og nu skulle der efter sigende snart være en fast procedure på vej.

Medlemmer af FSK-PO får besked
Herefter vil vi screene henvendelserne og sikre os, at de enkelte fiskere bliver hørt om indgreb, der kan have betydning for deres økonomi. Det er her selvfølgelig vigtigt, at man kan dokumentere det fiskeri man mener vil blive forringet.

…og får erstatningen.
Erstatningen som FSK-PO forhandler hjem vil selvfølgelig tilfalde de fiskere, der vil lide et tab. Dette har altid være FSK-POs politik, blandt andet i en sag fra 2018, hvor tre fiskere fra Storebælt fik erstatning fra Kalundborg Havn for klapningen af uddybnings-materiale fra sejlrenden i Kalundborg Fjord sydvest for Asnæs Rev.

Definition af begreber:
*At evt. spørgsmål om erstatning skal være afklaret betyder, at det enten skal være afsluttet, eller forhandlinger om erstatning skal være i gang.
** Hvad er et indgreb, der forhindrer fiskeriet i loven? Hvis et indgreb ”forårsager ulemper eller hindrer fiskeriet i saltvandsområder, gør bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet”, så skal der været taget stilling til et spørgsmål om evt. erstatning. Det er f.eks. i sager om anlæg på havet som vindmøller og broer, samt råstofindvinding og sandsugning.

Man kan læse mere i Fiskerilovens §77 – §80 .