Høringssvar vedr. udkast til bkg. om forbud mod fiskeri af ål i saltvand 2023-2024

By 17. marts 2023Ikke kategoriseret

FSK-PO er ærgerlige over udfaldet af EU’s beslutning om lukkeperioden og den dertilhørende implementering, men sender en tak til embedsværket og ministeren for kæmpe de danske ålefiskeres sag. Vi håber, at der kan findes en løsning i fremtiden, som tillader et erhvervsfiskeri og samtidig tager hensyn til ålebestanden. Vi er i FSKPO overbevist om, at det kan lade sig gøre og ser frem til at drøfte den fremtidig forvaltning i lyset af den nuværende situation.

Løsningen med lukkeperiode i oktober, november og december medfører desværre for rigtig mange en de facto og økonomisk lukning af erhvervsfiskeriet af ål i 2023. Dette kan ikke lade sig gøre i længere tid og vil, hvis det ikke ændres, meget hurtigt afslutte det danske erhvervsfiskeri efter ål. Fiskeriet efter ål udføres med traditionelle danske ruse- og bundgarnsredskaber. Ophører ålefiskeriet er der en risiko for at disse skånsomme redskaber også vil udgå fra det danske erhvervsfiskeri. Det er derfor vigtigt, at det bliver prioriteret at finde løsninger, der både kan give ålefiskere, der ønsker at fortsætte, muligheder fremover, men også løsninger, der giver dem, der ikke længere ønsker at fiske, en værdig vej ud.

For så vidt angår forbuddet for det rekreative ålefiskeri, kan det undres, at det er selve landinger, der forbydes og ikke selve redskabet, ålerusen. I DTU Aquas rapporter fra fritidsfiskeriet (Nøglefiskerrapporter) fra de seneste år er fangster af ålekvabber faldet drastisk og fiskeriet er så godt som ikke-eksisterende. Det er samtidig overvejende juvenile skrubber, torsk og ørred, der fanges i åleruser. Så resultatet af at fortsat tillade åleruser i det rekreative fiskeri vil udelukkende medføre en stressfaktor for de juvenile fisk og, naturligvis, de ål, der genudsættes.

De erhvervsmæssige ålefiskere vil fortsat have mulighed for i forbudsperioden at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til brug for fangst af andre arter end ål, når redskabet er indrettet, så det ikke kan tilbageholde ål. Der er absolut ingen forklaring for hvorfor dette ikke skal være tilfældet for det rekreative fiskeri. Der er i bekendtgørelse nr. 1551 af 11 december 2015, jf. bekendtgørelsens §7, stk. 2, beskrivelse af hvilke ændringer af en ruse, der skal til for, at erhvervsfiskere kan benytte ruser til andet end ålefiskeri. Det er oplagt, at disse forhold også skal gælde for det rekreative fiskeri.

Større maskemål, undslipshuller eller lignende vil, alt andet lige, også gøre det nemmere for fiskerikontrollen, når de skal kontrollere det rekreative fiskeri og deres redskaber. Uanset, så er det dog vores klare forventning, at der sammen med forbuddet for det rekreative fiskeri af ål også vil være en forøget kontroltryk, der skal sikre at forbuddet overholdes.