Debatindlæg om mangel på miljøhensyn i tilladelser til udledning af spildevand

By 8. marts 2023Nyheder

RGS Nordic-sagen fortsætter med at forarge og forundre. Derfor har Hanne Winter, biolog i FSK-PO, skrevet et debatindlæg i Altinget den 7. marts 2023. Her kommer hun bl.a. med sine bud til miljøminister Magnus Heunicke på, hvordan man kan genoprette kontrollen med og tilladelse til udledning af spildevand:

  • ”Anmod dine embedsmænd om at genbesøge hele sagen om RGSs import af oliespildevand fra Norge. Men med det udgangspunkt, at man skal bruge det juridiske råderum, der er, til fordel for naturen. Ikke til fordel for industrien.
  • Anmod dine embedsmænd om at ændre praksis, sådan at fortyndingszoner i vandområder, der i forvejen ikke er i god kemisk tilstand, ikke længere er en mulighed. Hvis et forbud munder ud i en EU-sag, så prøv det af ved domstolen. Ingen myndighed burde i 2023 acceptere, at virksomheder kun kan overholde miljøkvalitetskrav ved en fortynding i recipienten.
  • Lad det blive tydeligt for alle kontorer i miljøministeriet og miljøstyrelsen, at nu er der en minister ved roret, der vil sætte alt ind på, at vi når vores mål i vandrammedirektivet i vores havmiljø. Og at lovene altid skal fortolkes til miljøets fordel.
  • Brug din ministertid til at genrejse Miljøstyrelsen og Miljøministeriet til at varetage deres fornemste opgave: At passe på miljøet og naturen. De bør arbejde ud fra de principper, som EU’s miljøpolitik rent faktisk bygger på. For eksempel forsigtighedsprincippet og princippet om en forebyggende indsats.

Og det er slet ikke umuligt at blive meget bedre til at passe på vores natur. Der er en ”blå udfordring”, men der findes faktisk allerede grønne løsninger. Det er for eksempel kommet frem på et at de mange samråd, at der i den danske vandindustri allerede er teknologier, der kan løse en lang række af de rensningsproblemer, vi har i dag. ”

Læs mere på https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/skaansomt-fiskeri-til-heunicke-dit-ministerie-viser-stoerre-hensyn-til-industrien-end-til-miljoeet

Samtidig med at dette indlæg blev bragt, blev den vedledning, der har ligget til grund for tilladelse til udledning af spildevand i bl.a. Agersø Sund, trukket tilbage.

Som der står i pressemeddelelsen fra miljøministeriet den 6.marts:

“Jeg har i dag orienteret Slagelse Kommune og Folketinget om, at Miljøstyrelsen suspenderer dele af vejledningerne på grund af den nye afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet,” siger miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse”.

Læs afgørelsen på https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/bc4708b3-1fd6-4d50-87a0-0b1d1df3f520?highlight=22%2F02461#_ftnref25