Sig nej til forurening med olie-spildevand i dansk hav

By 6. januar 2023januar 24th, 2023Nyheder

Åbent brev til Slagelse Kommune:

Til medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget, Slagelse Kommune

Fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation og Foreningen Rent Havmiljø Nu

Om få dage skal I tage endeligt stilling til, om virksomheden RGS Nordic får lov til at fortsætte
med at lede spildevand ud langs Slagelse kommunes kyster.

Som nævnt i vores læserbrev i Sjællandske Medier d. 3. januar 2023 mener vi, det er dybt kritisabelt at tillade andre lande at sende deres forurenede industrispildevand til Danmark i stedet  for selv at rense det, da det har store negative konsekvenser for det danske havmiljø. For selv efter rensning indeholder spildevandet miljøfremmede stoffer og tungmetaller over de tilladte grænseværdier.

Desuden er området langs Kommunens kyster og Agersø Sund i forvejen hverken i god økologisk eller kemisk tilstand – det vil sige langt fra målopfyldelse af miljømålet.

Mange lokale, der har haft et helt liv på havet, har derudover oplevet en sammenhæng imellem udledningerne fra RGS Nordic og kollapset i fiskelivet i og omkring Agersø Sund.

Ansvaret for importtilladelsen ligger hos Miljøstyrelsen og dermed Staten, mens ansvaret for at tillade udledningerne ligger hos jer i Slagelse kommune.

Formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grüner har til Sjællandske Medier udtalt, at Slagelse Kommune kun kan ”følge lovgivningen”, og at Slagelse Kommune kun har ”rum til at følge og stramme reglerne i det forhold, vi kan”. Deri er vi helt uenige.
I vil som Kommune netop følge reglerne og lovgivningen ved at stemme nej til miljøgodkendelsen, fordi tilladelsen på en række punkter efter vores overbevisning ikke lever op til gældende regler.

Der er altså et helt fagligt og lovmæssigt grundlag for, at I som kommune ikke giver en miljøtilladelse på det nuværende grundlag.

Rent havmiljø nu!
Helt centralt er det, at man ifølge Miljøstyrelsen kun kan give tilladelse til at udlede til overfladevand til områder, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af det berørte vandområdes tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål. På en lang række parametre vil den planlagte udledning fra RGS Nordic forværre eller fastholde områdets allerede ringe tilstand.

Følgende argumenter fra FSK, DN og DSFs høringssvar er værd at bemærke:

• Området, der udledes til, er klassificeret som i ”ikke god kemisk og biologisk tilstand” under vandrammedirektivet. Miljøkvalitetskrav er overskredet for bly, cadmium og kviksølv. Stoffer, som vil blive udledt fra RGS Nordic, hvis miljøgodkendelsen vedtages. RGS vil blandt andet få tilladelse til at udlede op imod 1 kilo kviksølv om året.

• I udkast til miljøtilladelsen fremgår det, ud fra en rapport, bestilt af Slagelse kommune, at der i sedimentprøver fra Agersø Sund blev fundet tungmetaller i koncentrationer over grænseværdien på stort set alle stationer, medens PAH’er, som har et højt potentiale til at akkumuleres i sediment, er fundet i koncentrationer over detektionsgrænsen. Dette er også stoffer, som RGS vil udlede yderligere af til sundet.

• Miljøkvalitetskravet for Anthracen er overskredet ved udledningspunktet.

• Det fremgår også, at for en række stoffer (Arsen, Barium, Kobber, Selen, Zink, PFOS, Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PfHxS) er den målte vandkoncentration højere end miljøkvalitetskravet til udledning af spildevand til kystvande.

• Slagelse kommune skal som miljømyndighed ifølge habitatbekendtgørelsen vurdere udledningerne fra RGS Nordic sammen med andre udledninger til vandområdet, før der kan gives en miljøgodkendelse. Det drejer sig blandt andet om udledninger fra landbrug, renseanlæg og de to havbrug ved Musholm. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en principiel, lignende miljøgodkendelsessag om Onsevig Havbrug, Smålandsfarvet, hjemvist miljøgodkendelsen på netop denne baggrund. På den baggrund mener, vi at I i Slagelse kommunes Klima- og Miljøudvalg har hjemmel til at kunne afvise tilladelsen.

Miljøfremmede stoffer er identificeret som en af de tre største presfaktorer på vores hav (Jf. Basisanalyse II for Havstrategidirektivet) og verden står overfor en kemikrise, hvor førende forskere anbefaler ”en væsentlig og hurtig reduktion af udledning til miljøet af kemiske stoffer” til vores natur.

Rent havmiljø nu!
Derfor bør det være helt åbenlyst, at Slagelse Kommune ikke kan tillade udledningen fra RGS
Nordic.

Det er som nævnt staten ved Miljøstyrelsen, der har givet tilladelsen til at importere industrispildevandet fra Norge, og det bør derfor også være staten, der står for at vurdere en ansøgning om at hælde det delvist rensede industrispildevand ud i det danske hav. I bør som kommune ikke stå med det tunge og urimelige ansvar med at vurdere denne miljøgodkendelse og
udledningstilladelse for Danmarks eneste rensningsanlæg for problematisk industrispildevand, hvor en kommune er myndighed.

Miljøstyrelsen burde have sagt nej til at give importtilladelse til spildevand, der ikke kan renses som minimum til gældende grænseværdier, før det sendes ud i sårbart dansk kystvand. Nu er det op til jer at sige nej til, at spildevandet får lov at forurene vores marine natur og de fiskebestande som fanges og spises af mennesker – og dermed sende sagen tilbage til Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen
Torben Kaas
Formand, Danmarks Sportsfiskerforbund

Maria Reumert Gjerding
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Søren Jacobsen
Formand, Foreningen for Skånsomt Kysfiskeri Producentorganisation

Jan Rasmussen, Henrik Toft Jensen og
Søren-Anker Jensen
Foreningen Rent Havmiljø