Den 2. marts trådte den nye bekendtgørelse i kraft. For FSK var særligt den beskyttede kystfiskerordning vigtig, da rammerne i den beskyttede kystfiskerordning er i tråd med de tanker FSK fremlagde i vores kvoteoplæg fra marts 2016 og i vores rapport om kvotefordeling fra november 2016.

Herunder er en gennemgang af reglerne omkring kystfiskerordningerne. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer så kontakt FSK.

Begge kystfiskerordninger er for FKA fartøjer.

Den beskyttede ordning (den tidsubegrænsede ordning)

Ordningen er for fartøjer under 15 meter. For at være med i den beskyttede kystfiskerordning skal man som fisker binde det tilmeldte fartøjets samlede kvoteandele og kapacitet (kW og BT) permanent i ordningen. Det betyder, at man forpligter sig til, kun at sælge kvoter og kapacitet til en anden kystfisker i den beskyttede ordning.

For at få adgang til sit kystfiskertillæg skal følgende kriterier være opfyldt:

  • 80 % af fangstrejserne skal være på 2 døgn eller derunder
  • Mindst 70 % af fartøjets årsmængder af de enkelte kvoter i det forudgående kalenderår skal være landet med det pågældende fartøj.
  • Fartøjet må ikke overfører årsmængder til fartøjer, som ikke er tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning, medmindre det er et MAF-fartøj, som mængderne er overført til.

Man kan løbende tilmelde den beskyttede kystfiskerordning. Dog tildeles der kun ekstramængder i det indeværende år, hvis tilmeldingen er modtaget senest 31. januar det pågældende år. Det vil sige, at hvis man som fisker vil have adgang til ekstra kvoter fra kystfiskerordningen i 2018, skal man tilmelde sig ordningen senest den 31. januar 2018. Du kan finde blanketten for tilmelding på Landbrugs- og fiskeristyrelsens hjemmeside her.

Den åbne ordning (den tidbegrænsede ordning)

For den åbne ordning (tidsbegrænsede ordning) gælder de samme regler som der hidtil har været for kystfiskerordningen. Ordningen er for fartøjer som maksimalt har en længde på 17 meter. Fartøjsejeren bestemmer selv hvilke kvoter, der tilmeldes ordningen. For at få adgang til kystfiskertillæg skal følgende betingelser være opfyldt:

  • 80 % af fangstrejserne skal været på 2 døgn eller derunder
  • Mindst 70 % af fartøjets årsmængder af de enkelte kvoter der er tilmeldt ordningen skal være landet med det pågældende fartøj.
  • Fartøjet må ikke have overfører årsmængder af de kvoter, som det har tilmeldt ordningen, til fartøjer, som ikke er tilmeldt kystfiskerordningerne, medmindre det er et MAF-fartøj, som mængderne er overført til.

Ved at tilmelde sit fartøj med kvoter til kystfiskerordningerne får man ekstra tildeling af kvoter.

Kystfiskerkvoter

En tilmelding til både den åbne og den beskyttede ordning udløser ekstra årsmængder, af de fisk der er tildelt kystfiskerordningerne. Den ekstra årsmængde tildeles på baggrund af fartøjets andele af torsk, tunge og rødspætter. Der er afsat de samme mængder, som der var afsat til kystfiskerordningen i 2016. Mængderne fremgår af bekendtgørelsens §61.

Ved tildeling af ekstra årsmængder, der er afsat til kystfiskerordningerne, er der forskel i størrelsen på tillægget, afhængig af hvilken ordning fartøjet er tilmeldt.

Fartøjer, der er tilmeldt den beskyttede kystfiskerordning tildeles 75 % større tillæg pr. kvoteandel end fartøjer, der er tilmeldt den åbne kystfiskerordning.

Adgang til flidspuljen

Fiskere, der tilmelder sig den beskyttede kystfiskerordning, får adgang til en pulje af torsk, tunge og rødspætte svarende til en landingsværdi 40 millioner kr. Landingsværdien er beregnet på basis af kvoterne for 2017 og de gennemsnitlige priser for 2016. De enkelte promilleandele i flidspuljen ligger dog fremover fast, og fremgår af reguleringsbekendtgørelsen §70.

Adgang til flidspuljen kan ske pr. kvote, og sker efter ansøgning til Landbrugs- og fiskeristyrelsen. Adgang til flidspuljen kan opnås, når 70% af fartøjets årsmængde inkl. kystfiskertillæg pr. kvote er opfisket.

Ved tildeling fra flidspuljen er der forskel på den maksimale tildeling i forhold til hvilken type redskab som fartøjet fisker med.

Fartøjer som udelukkende fisker med skånsomme redskaber som fx garn, snurrevod og ruser (alle redskaber fremgår af bilag 16. i bekendtgørelsen), kan tildeles en tillægsmængde på op til 125% af fartøjets årsmængde opgjort pr. 1. januar. Fartøjer, som ikke udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 16, kan tildeles en tillægsmængde på op til 75% af fartøjets årsmængde opgjort pr. 1. januar.

Her skal i være opmærksomme på, at datoen er en anden end den der gælder for adgang til kystfiskertillægget.

Hvis man planlægger at købe nye kvoter ind i den beskyttede ordning i 2017, og ønsker tillæg fra flidspuljen i 2018 baseret på disse kvoter, betyder det altså at man skal købe rettigheder til inden den 15. november, da tildeling fra flidspuljen opgøres på baggrund af fartøjets årsmængde den 1. januar.

Hvis fartøjet i det forudgående år har opfisket mindst 100% af fartøjets årsmængde pr. kvote, kan det tildeles en tillægsmængde fra flidspuljen på op til henholdsvis 150% af fartøjets årsmængde, hvis det udelukkende fisker med skånsomme redskaber, eller op til 100% af fartøjets årsmængde, hvis det ikke udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 16.

I 2017 blev tildelinger fra flidspuljen tildelt fiskerne i den beskyttede ordning allerede den 1. april (jf. §71, stk. 2). Det betyder, at man for at opnå kystfiskertillæg og adgang til flidspuljen i 2018 skal fiske 70 % af de enkelte kvoter. Altså både egne kvoter, tildelinger fra kystfiskerordningen samt tildelinger fra flidspuljen. Hvis man allerede nu kan se, at det ikke kan lade sig gøre at fiske 70 % af nogle kvoter, er det muligt at henvende sig til Landbrugs- og fiskeristyrelsen for at tilbageføre de fisk, der er i overskud, så man kan få tildeling i 2018.

Herunder er et par regneeksempel, der viser hvordan fordelingen af fisk i de to ordninger, ser ud i 2017. Som med kystfiskerordningen afhænger tildelingen af, hvor mange der tilmelder sig ordningerne fra år til år. Med flidspuljen er det dog sådan, at den beskyttede ordning får først, og kun hvis der er overskud efter endt tildeling, kan den åbne ordning få tildelt flidspuljefisk. Og herefter det øvrige fiskeri.

Regneeksempel – Torsk i Skagerrak 

Tildelinger fra kystfiskerordningerne og flidspuljen for torsk i Skagerrak i 2017, ved en ejerandel på 2 ‰, og en gennemsnitlig landingsværdi på kr. 24,04 (gennemsnitspris i 2016)

Fartøjer i åbne kystfiskerordning

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning 659 kg/promilleandel. Hvis et fartøj har 2 ‰ udløser dette i 2017: 1318 kilo fra kystfiskerordningen. Dette svarer til en landingsværdi på: 31.684 kr.

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning 874 kg/promilleandel fra flidspuljen. Hvis et fartøj har 2 ‰ udløser dette i 2017: 1748 kilo fra flidspuljen. Dette svare til en landingsværdi på: 42.021 kr.

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning med en ejerandel på 2 ‰ i alt: 3066 kg. Dette svarer til en landingsværdi på: 73.705 kr.

Fartøjer i beskyttede kystfiskerordning

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning 1182 kg/promilleandel fra kystfiskerordningen. Hvis fartøjet har 2 ‰ udløser dette i 2017: 2364 kilo fra kystfiskerordningen. Dette svare til en landingsværdi på:  56.638 kr.

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning i gennemsnit 2971 kg/promilleandel fra flidspuljen. Hvis fartøjet har 2 ‰ udløser dette i 2017 gennemsnitlig 5942 kilo fra flidspuljen. Dette svarer til en landingsværdi på: 142.845 kr. Fartøjer der fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de har fået mere end dette. Fartøjer der ikke fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de får mindre, da ovenstående er et gennemsnit.

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning med en ejerandel på 2 ‰ i alt: 8306 kg. Dette svarer til en landingsværdi på: 199.676 kr. Fartøjer der fisker med skånsomme redskaber, vil opleve at de har fået mere end dette. Fartøjer der ikke fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de får mindre.

Jf. §71 stk. 4 sker der ved tildeling af tillægsmængder fra flidspuljen en differentiering i den i den maksimale tildeling i forhold til hvilken type redskab som fartøjet fisker med. Fartøjer som udelukkende fisker med skånsomme redskaber, tildeles en tillægsmængde på op til 125% af fartøjets årsmængde pr. 1. januar. Fartøjer, som ikke fisker med skånsomme redskaber kan tildeles en tillægsmængde på op til 75% af fartøjets årsmængde pr. 1. januar.

Det vil sige:

Hvis dit fartøj fisker med skånsomme redskaber og har en årsmængde 5 tons udløser dette: 5.000 Kg x 1,25 = 6250 kg i flidspuljetillæg i 2017, hvilket svarer til en landingsværdi på: 150.250 kr.

Hvis dit fartøj ikke fisker med skånsomme redskaber og har en årsmængde 5 tons udløser dette: 5.000 Kg x 0,75 = 3700 kg i flidspuljetillæg i 2017, hvilket svarer til en landingsværdi på: 90.150 kr.

Regneeksempel – Torsk i vestlige Østersø  

Tildelinger fra kystfiskerordningerne og flidspuljen for torsk i vestlige Østersø i 2017, ved en ejerandel på 2 ‰, og en gennemsnitlig landingsværdi på kr. 8,67 (gennemsnitspris i 2016)

Fartøjer i åbne kystfiskerordning

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning 388 kg/promilleandel. Hvis et fartøj har 2 ‰ udløser dette i 2017: 776 kilo fra kystfiskerordningen. Dette svarer til en landingsværdi på: 6727 kr.

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning 58 kg/promilleandel fra flidspuljen. Hvis et fartøj har 2 ‰ udløser dette i 2017: 116 kilo fra flidspuljen. Dette svare til en landingsværdi på: 1005 kr.

I år tildeles et fartøj i den åbne ordning med en ejerandel på 2 ‰ i alt: 892 kg. Dette svarer til en landingsværdi på: 7733 kr.

Fartøjer i beskyttede kystfiskerordning

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning 680 kg/promilleandel fra kystfiskerordningen. Hvis fartøjet har 2 ‰ udløser dette i 2017: 1360 kilo fra kystfiskerordningen. Dette svare til en landingsværdi på: 11.796 kr.

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning i gennemsnit 2113 kg/promilleandel fra flidspuljen. Hvis fartøjet har 2 ‰ udløser dette i 2017 gennemsnitlig 4226 kilo fra flidspuljen. Dette svarer til en landingsværdi på: 36.639 kr. Fartøjer der fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de har fået mere end dette. Fartøjer der ikke fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de får mindre, da ovenstående er et gennemsnit.

I år tildeles et fartøj i den beskyttede ordning med en ejerandel på 2 ‰ i alt: 5586 kg. Dette svarer til en landingsværdi på: 48.430 kr. Fartøjer der fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de har fået mere end dette. Fartøjer der ikke fisker med skånsomme redskaber vil opleve at de får mindre.

Jf. §71 stk. 4 sker der ved tildeling af tillægsmængder fra flidspuljen en differentiering i den i den maksimale tildeling i forhold til hvilken type redskab som fartøjet fisker med. Fartøjer som udelukkende fisker med skånsomme redskaber, tildeles en tillægsmængde på op til 125% af fartøjets årsmængde pr. 1. januar. Fartøjer, som ikke fisker med skånsomme redskaber kan tildeles en tillægsmængde på op til 75% af fartøjets årsmængde pr. 1. januar.

Det vil sige:

Hvis dit fartøj fisker med skånsomme redskaber og har en årsmængde 5 tons udløser dette: 5.000 Kg x 1,25 = 6250 kg i flidspuljetillæg i 2017, hvilket svarer til en landingsværdi på: 54.187 kr.

Hvis dit fartøj ikke fisker med skånsomme redskaber og har en årsmængde 5 tons udløser dette: 5.000 Kg x 0,75 = 3700 kg i flidspuljetillæg i 2017, hvilket svarer til en landingsværdi på: 32.079kr.

Nye arter i kystfiskerordningen

Som noget nyt er det for tilmeldte til både den beskyttede og åbne kystfiskerordning muligt at fiske jomfruhummer, mørksej, pighvar, slethvar brisling og sild på rationsfiskeri. Farvande og promilleandele fremgår af bekendtgørelsens §72.

MAF er ikke med i kystfiskerordningerne, men har fået tildelt ekstra fisk. Tildelingen til MAF fremgår af §42 i reguleringsbekendtgørelsen. Derudover kan MAF fartøjer leje af fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne.