Store mængder af det giftige PFOS udledt til Korsør Nor

By 9. februar 2021Info
Der er påvist store mængder af det giftige PFOS udledt fra brandskolen i Korsør til Korsør Nor. Slagelses Kommune er i gang med at kildeopsore samt undersøge konsekvenserne for udsivning af giften. PFOS er et stof benyttet i brandskum. Det blev dog endeligt udfaset i 2012, og burde derfor ikke have været benyttet i 8 år.
FSKPO har været i kontakt med blandt andet Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen, og blevet oplyst at fiskerne på nuværende tidspunkt ikke skal foretage sig yderligere.
Der bliver nu igangsat undersøgelser og kildesporing, herunder undersøgelse af om fisk og skaldyr i noret er påvirket af PFOS. Man vil også undersøge spildevands- og kloakrør for utætheder og lignende.
Lige nu afventer FSKPO tilbagemelding fra resultaterne af prøverne på fisk, som foretages af Fødevarestyrelsen. Først derefter kan det siges om der bliver udstedt et fiskeriforbud i Korsør Nor. Uagtet prøverne, vil Slagelse Kommune snarligt sætte skilte op i nærheden af udløbet fra brandskolen, om at der ikke skal fiskes i området. Slagelse Kommune arbejde ligeledes på at omdirigere regnvandet i og omkring brandskolen til renseanlæg (i stedet for at udlede direkte til noret) og til at forbedre rensningen i anlægget.
Kommunen oplyser til FSKPO at de også er opmærksomme på problemet med for høje værdier i udledningen af PFOS til Storebælt, men da disse i følge Kommunen er mindre, sammenlignet med værdier i udledningen til Korsør Nor, er Slagelses Kommunes fokus i øjeblikket rettet mod noret.
På nuværende tidspunkt, hvor problemets omfang og konsekvenser endnu ikke er afklaret og dokumenteret, er FSKPO oplyst om at det er for tidligt at tale om kompensation og erstatning. Men FSKPO følger selvfølgelig dette tæt.
FSKPO er i kontakt med Slagelse Kommune, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen og vil løbende blive orienteret med udviklingen for prøverne og hvilke tiltag, der bliver gjort til at sikre, at der ikke fortsat udledes store mængder gift ud i både Korsør Nor og Storebælt.
Kontakt vores kystfiskerkonsulent Marc Eskelund på marc@fskpo.dk eller +45 26 27 69 12, hvis I nyttige informationer eller andre spørgsmål.