Der skal være plads til både fisk, fiskere og sæler

By 10. marts 2020 Info

Sådan ser en fangst af stenbider ud, når sælerne er kommet først.

 

Miljøministeriet har sendt et forslag til forvaltning af sæler i høring. Høringen sluttede fredag den 6. marts, og FSK-PO har indsendt et høringsvar.

Forslaget til forvaltningsplan er klart bedre end den nuværende. Og der er mange gode nye tiltag. Blandt andet åbnes der med forslaget op for mere lempelige regler omkring regulering; det skal undersøges om der kan startes jagt på den spættede sæl, og man vil se på, om sæler kan være årsag til nedgangen i de kystnære fiskebestande.

Så der er nybrud at spore. Desværre løser planen ikke de problemer kystfiskerne har med sælerne, og der er ingen finansiering til de foreslåede tiltag.

I FSK-PO mener vi, at sælforvaltningen bør have som mål, at der findes en balance imellem sæler, den øvrige natur og fiskeriet. Og ikke som nu: en plan for at der skal være så mange sæler som muligt. FSK-PO mener derfor, at planen burde indeholde et EU spor, med det formål at undersøge – og udfordre – EU direktiverne i forhold til beskyttelsen af sæler.

En meget vigtig ting planen også mangler, er en kortlægning af, om vækst i sælbestandene påvirker de forpligtigelser Danmark har i blandt andet miljøpolitikken.

EUs havstrategidirektiv har blandt andet som mål at “alle elementer i havets fødenet er til stede, og forekommer med normal tæthed og diversitet og på niveauer, som er i stand til at sikre en langvarig artstæthed og opretholdelse af arternes fulde reproduktionsevne“. Kan stadigt voksende sælbestande have en negativ effekt på dette mål? Det mener FSK-PO, at en sælforvaltningsplan bør undersøgere nærmere.

I forhold til kompensation for ødelagte fangster, rummer forslaget desværre ingen nytænkning. Vi har derfor foreslået, at fiskerne stilles en kompensation i udsigt, hvis indrapporteringerne om skadet fangst blive bedre end de er i dag.

Hvis man ønsker at læse hele høringsvaret, så kontakt venligst FSK-PO.